Skip to main content

Organisatie WZH

Met 14 woonzorgcentra, thuiszorg en meerdere woonzorgprojecten in de regio Haaglanden is WZH op het gebied van ouderenzorg één van de grotere organisaties in de regio. Op deze pagina vindt u de kerncijfers van WZH en kunt u de Governancecode Zorg inzien. Voor meer feiten en cijfers raadpleegt u ons jaardocument 2023.

Omzet

In 2022 bedroeg de omzet van WoonZorgcentra Haaglanden ruim 198 miljoen euro.

Medewerkers

Er werken ruim 2900 mensen bij WZH in ruim 1900 fte, die worden bijgestaan door 766 vrijwilligers en 166 stagiaires (peildatum 31-12-2022).

WZH heeft een ondernemingsraad.
Hierin zijn 19 zetels verdeeld over vier kiesgroepen.
Vragen aan de OR kunnen gemaild worden naar:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuursteam WoonZorgcentra Haaglanden

De primaire taak van het bestuursteam is leiding geven aan de organisatie; realisering van de strategische doelstellingen en het beoogde resultaat, naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, het risicobeheer en de financiering van WZH. Download het WZH Organogram 2022.

Bestuurders:

Mw. P.P.C.W. (Patricia) Huijbregts
Dhr. M.J.J. (Marco) de Bruin

Directeuren:

Dhr. G. (Guido) Lampe

Raad van Toezicht WoonZorgcentra Haaglanden

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen WZH. De raad van toezicht vervult een raadgevende en klankbordfunctie voor de raad van bestuur. Voor de ontwikkeling van WZH als zorginstelling is samenwerking met andere sectoren van groot belang. Die gedachte is terug te vinden in de samenstelling van de raad van toezicht:

  • Dhr. M. (Marinus) Verweij
  • Mw. A. (Anky) Atzema
  • Dhr. J.P. (Jan Peter) Duijvestijn
  • Dhr. D. (Douwe) Lodewijk
  • Dhr. J. (Joris) Arts

Lees ook het reglement voor de Raad van Toezicht en commissies.

Governancecode

Transparantie in de organisatiestructuur, de bestuurlijke verhoudingen, het toezicht en de bedrijfsvoering heeft bij WZH hoge prioriteit. Vanuit de overheid en wet- en regelgeving zijn de Code Tabaksblat en de Zorgbrede Governancecode Zorg ontwikkeld. WZH voldoet aan de in deze codes gestelde vereisten.

Toezichtvisie

De raad van toezicht van WZH ziet toe op of de organisatie haar bestaansrecht en maatschappelijke doelstelling in voldoende mate realiseert op een doeltreffende en doelmatige manier. Dit is verwoord in de Visie op toezicht.

Informatieprotocol

De Governancecode Zorg geeft aan dat de raad van bestuur de raad van toezicht tijdig alle informatie verschaft welke nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. Effectieve informatievoorziening is een gezamenlijke verantwoordelijk. In het informatieprotocol WZH vindt u de uitgangspunten en de beschikbaarstelling van de informatie.

Beleid dialoog met belanghebbenden

WZH heeft als maatschappelijke onderneming, een overzicht van de samenwerkingsverbanden of organisaties die rechtstreeks bij het beleid en de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie zijn betrokken en als belanghebbenden actief zijn binnen haar verzorgingsgebied.

Beleid vergoeding raad van bestuur

Lees hier het beleid vergoeding onkosten voor de raad van bestuur en aannemen geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur. 

ANBI

WZH is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat WZH is erkend als goed doel en volledig is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting over ontvangen giften of uitkeringen die in het algemeen belang worden gedaan. De wijze waarop WZH omgaat met fondsenwerving, het beheer, de besteding en de verantwoording ervan wordt toegelicht in Het beleidsdocument ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)

Het Standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen vind je hier.