Skip to main content

Kwaliteit en cliënttevredenheid

Bij WZH gaat het om u en u mag verwachten dat wij kwalitatief goede zorg leveren. Om onze goede kwaliteit te blijven behouden, horen wij graag waarover u tevreden bent, en wat beter kan. Daarom gaan we graag met u in gesprek.

Dit doen we tijdens familiebijeenkomsten, via cliënttevredenheidsonderzoeken en we toetsen de zorg met het kwaliteitssysteem PREZO.

Onderzoek en informatie

Minimaal één keer per jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek gehouden in onze woonzorgcentra. Momenteel gebruikt WZH Zorgkaart Nederland om zicht te krijgen op de ervaringen van onze cliënten en mantelzorgers. Daarnaast worden één keer per jaar diverse zorginhoudelijke aspecten getoetst. Op basis van de resultaten van deze metingen worden verbeterplannen in alle woonzorgcentra en organisatiebreed gestart.

Op onze pagina over Cliënttevredenheidsonderzoek vindt u in een overzicht het waarderingscijfer, aanbevelingspercentage en aantal waarderingen over 2019 t/m 2022.

PREZO kwaliteitssysteem

WZH maakt gebruik van het kwaliteitssysteem PREZO gebaseerd op een hedendaagse visie op kwaliteitstoetsing, op vigerende wet- en regelgeving, branchenormen en op het vernieuwde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (januari 2017). PREZO staat voor PREstaties in ZOrg.

Het kwaliteitssysteem PREZO is een hulpmiddel voor organisaties om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren en te borgen. Net als bij WZH staat de cliënt hierbij centraal. Jaarlijks laat WZH het concern en alle woonzorgcentra door Perspekt, een onafhankelijk bureau, toetsen om te weten of WZH voldoet aan alle PREZO-normen. Dit kan resulteren in een PREZO-keurmerk per woonzorgcentrum.

Middels de zogenoemde Plan – Do – Check – Act cyclus worden continu verbeteringen doorgevoerd. We kijken hierbij naar kwaliteitsinformatie, zoals klachten, interne audits, incidentmeldingen, cliënttevredenheid en zorginhoudelijke metingen. Waar we keurmerken hebben en wat we per woonzorgcentrum doen om de kwaliteit te behouden en te verbeteren, leest u op de pagina's van de verschillende woonzorgcentra.